Culture

Reaktorilla palkkatasa-arvo toteutuu – näin edistämme tasa-arvoa myös jatkossa

Reaktor-palkkatasa-arvo

Tasa-arvoasiat ovat puhuttaneet paljon niin Suomessa kuin maailmalla. Se on hyvä asia. Vahvasti sukupuolittunut teknologia-ala on altis vahvistamaan yksiulotteista kuvaa, joka liian herkästi sulkee moninaisen joukon ihmisiä alan ulkopuolelle jo varhaisessa vaiheessa. Siksi on tärkeää, että teknologiayritykset kantavat vastuunsa – me mukaan luettuna. Ala kaipaa monimuotoisuutta ja erilaisia näkökantoja: Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti.

Yksi tärkeimpiä yrityksiin suoraan liittyviä tasa-arvon mittareita on se, miten tasa-arvo toteutuu palkkauksessa. Reaktorilla on aina kiinnitetty huomiota siihen, että alkupalkan suuruuteen ja palkkakehitykseen vaikuttavat vain työnteon kannalta olennaiset asiat. Tuntuma on ollut se, että nämä asiat ovat meillä kunnossa, mutta faktaa tästä ei ole ollut.

Nykyisin Suomen Reaktorilla työskentelee eri rooleissa niin laaja joukko erilaisia ihmisiä, että asiasta oli mahdollista tehdä tilastollinen analyysi. Siksi päätimme penkoa datamme läpi ja katsoa rehellisesti, missä me yrityksenä menemme palkkatasa-arvon suhteen.

Matemaattinen malli ja sukupuolen vaikutus palkkaan

Palkkatutkimus toteutettiin sovittamalla Suomen Reaktorin konsulttitoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden palkka- ja HR-tietoihin yleistetty additiivinen malli (GAM). Tällaisella mallilla voidaan tutkia lineaarisia malleja paremmin sellaisten tekijöiden välisiä riippuvuuksia, jotka eivät ole täysin suoraviivaisia. Mallissa käytettyjä tietoja ovat mm. sukupuoli, työnkuvaluokittelu (esim. ohjelmistokehitys, suunnittelu jne.), ikä, työhistorian pituus sekä työskentelypaikka. Osa tiedoista jouduttiin keräämään erityisesti tutkimusta varten, sillä näitä tietoja ei yleisesti tallenneta Reaktorin henkilötietojärjestelmiin.

Sovitettu malli selittää 69 % kuukausipalkkojen vaihtelusta. Yleistetty additiivinen malli tuottaa arvion eri tekijöiden keskimääräisestä vaikutuksesta virhemarginaaleineen. Rakentamamme mallin mukaan oletetun miessukupuolen keskimääräinen vaikutus palkkaan olisi + 2 %. Mutta on huomattava että sukupuolitekijän luottamusväli on -2 … +6 % (95 % virhemarginaali). Sukupuolen vaikutus palkkaan voi siis olla kumpaan suuntaan tahansa. Sukupuolta suurempi vaikutus palkkaan on työhistorian pituudella, työnkuvaluokittelulla ja mm. työskentelypaikkakunnalla.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että sukupuolen vaikutus yksilöiden palkkatasoon Reaktorilla on niin pieni, ettei sen perusteella ole tehtävissä johtopäätöksiä suuntaan eikä toiseen.

Työtä tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta jatketaan määrätietoisesti

Työ tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi ei suinkaan ole tällä ohi. Onkin tärkeää, että näiden edistäminen nähdään jatkuvana työnä, jota paitsi arvioidaan, myös kehitetään jatkuvasti.

Työ jatkuu meillä muun muassa näin:

Palkkamallin jatkokehitys. Palkkatasa-arvon osalta aiomme jatkokehittää tilastomallia ja ottaa tarkasteluun mukaan myös esimerkiksi Reaktorin tukitoiminnot, jotta voimme varmistaa, että jokainen reaktorilainen saa oikeudenmukaista palkkaa.

Vakituinen diversiteettiin ja tasa-arvoon erikoistunut tiimi. Tasa-arvo on koettu meillä aina tärkeäksi aiheeksi ja aihe on tuonut läpi yrityksen historian ihmisiä yhteen ratkomaan asioita. Nyt muutaman kuukauden ajan olemme kokeilleet vakituista tiimiä, jonka tehtävänä on ollut käsitellä säännöllisesti tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Tehty työ on koettu arvokkaaksi, ja tiimi alkaa pitkäjänteisesti edistämään aiheeseen liittyviä projekteja Reaktorin sisällä. Tiimi toimii tarvittaessa yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa määrittääkseen oikeat toimenpiteet.

Yksilöllinen urasuunnittelu ja sensitiivisyys rakenteille. Olemme juuri käynnistäneet Reaktorilla kokeilun, jossa kokeneet, saman osaamisalueen asiantuntijat auttavat asiantuntijoitamme löytämään urapolkuja ja saamaan tukea omalle kehittymiselle. Näissä urakeskusteluissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei tiedostamattakaan ohjata ihmisiä tiettyihin rooleihin sukupuolen mukaan. Järjestämme jatkossa Reaktorilla myös sisäisiä koulutuksia, joista tasa-arvosta ja piilossa olevista rakenteista keskustellaan.

Tuki perheen ja työn yhdistämiselle – sukupuolesta riippumatta. Meillä tuetaan myös perheen ja työnteon joustavaa yhdistämistä sukupuolesta riippumatta. Viime vuonna kymmenet miehet käyttivät mahdollisuutta osa- tai kokoaikaiseen hoitovapaaseen tavanomaisten isyysvapaiden lisäksi. Esimerkiksi kotihoidontuesta maksettiin viime vuonna Suomessa 7,1 % valtakunnallisesti miehille. Reaktorilla vuosina 2011–2015 lapsen saaneista miehistä on hoitovapaalla ollut 51 %.

Ehdoton nollatoleranssi häirinnälle. Olemme julkisesti sitoutuneet nollatoleranssiin seksuaalisen häirinnän suhteen. Kaikki työnantajan tietoon tulevat tilanteet käsitellään asianmukaisesti eikä asiaa hyssytellä sen vuoksi, että siitä puhuminen tuntuu hankalalta.

Alalle kannustaminen ja yhteistyö. Haluamme kannustaa naisia teknologia-alalle. Tätä työtä teemme muun muassa tarjoamalla koodikoulutoimintaa lapsille, tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen ja naisverkostojen kanssa sekä tukemalla erilaisia teknologiatapahtumia, joille monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat sydämen asioita.

Julkisuus ja positiiviset roolimallit. Viestinnän osalta haluamme tarjota monipuolisia rooleja ja malleja julkisuudessa ja esimerkiksi tapahtumissa. Kiinnitämme jatkossa entistä tiukemmin huomiota siihen, että monipuolinen joukko ihmisiä pääsee esille niin tapahtumissa kuin esimerkiksi haastatteluissa ja sosiaalisessa mediassa.

Sign up for our newsletter

Get the latest from us in tech, business, design – and why not life.